ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563   
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง