รับฟังปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “โอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจภาคตะวันออก-จังหวัดระยอง ภายใต้ความยากที่อุบัติใหม่ของโลก” โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563
ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง