ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง  เวลา 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง