Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

ประธานหอการค้าจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563
เวลา 13.00 น.     

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา (2019)