Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

นายบุญยืน   เลาหวิทยะรัตน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง   

วันที่ 9 เมษายน  2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จังหวัดระยอง