Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง คณะกรรมการหอการค้า และ YEC Rayong เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562

ในการนี้หอการค้าจังหวัดระยองได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง