Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

หอการค้าจังหวัดระยอง YEC Rayong บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์   วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.  ณ   บริเวณ ชั้น 1 สตาร์ไอที เซ็นเตอร์