Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายนิรุตต์ พิศลพูล ประธานฝ่าย EEC หอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง