Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) จัดกิจกรรม YEC CAMP ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC Rayong เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก

หอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย จัดโครงการ “TSC Express ภาคตะวันออก : เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4 DNA)” ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนา สร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

อการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

อการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563   
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

รับฟังปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “โอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจภาคตะวันออก-จังหวัดระยอง ภายใต้ความยากที่อุบัติใหม่ของโลก” โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563
ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

ประธานหอการค้าจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563
เวลา 13.00 น.     

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา (2019)

นายบุญยืน   เลาหวิทยะรัตน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง   

วันที่ 9 เมษายน  2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จังหวัดระยอง

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง คณะกรรมการหอการค้า และ YEC Rayong เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562

ในการนี้หอการค้าจังหวัดระยองได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดระยอง YEC Rayong บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์   วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.  ณ   บริเวณ ชั้น 1 สตาร์ไอที เซ็นเตอร์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง  เวลา 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง

กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง (นายนิรุตต์ พิศลพูล) และสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง (นายนเรศ วณิชกุล) เข้าร่วม Workshop “ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤต COVID-19

เวลา 13.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ภายใต้ THEME “ไทยช่วยไทย : โอกาส จากวิกฤต COVID-19”

นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายนิรุตต์ พิศลพูล ประธานฝ่าย EEC หอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส (สวนศรีเมือง) อ.เมือง จ.ระยอง
That's All