Information

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหอการค้าระยอง

หอการค้าจังหวัดระยอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 โดยพ่อค้าและนักธุรกิจในจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด คณะผู้บุกเบิกจัดตั้งหอการค้าจังหวัดระยอง มีจำนวน 12 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการของหอการค้าจังหวัดระยอง ที่คงอยู่เมื่อจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2564 – 2565 วาระ 2 ปี เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565